Общи условия за ползване

I. Данни за собственика на сайта

Наименование: ВЛФ ООД
ЕИК: 202710830
ДДС номер: BG202710830
Адрес на управление: ул. Антим І № 19, ет. 4, ап. 11, София
Адрес на осъществяване на дейността: ул. Антим І № 19, ет. 4, ап. 11, София
Уебсайт: https://wlfltd.eu
Лице за контакт: Джанлуиджи Вила
Телефон: +359 878 987 608
Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

II. Общи положения и дефиниции

2.1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между ВЛФ ООД, ЕИК: 202710830, представлявано от управителя Джанлуиджи Вила, наричан Tърговец, от една страна, и лицата, ползващи електронния уебсайт с домейн wlfltd.eu.

2.2. Термините, използвани в настоящите Oбщи условия, имат следното значение:

 • Общи условия са настоящите условия за използването на уебсайта.
 • Потребител е всеки ползвател, който е физическо лице, което придобива стоки, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност (в съответствие с дефиницията на „потребител“ съгласно Закона за защита на потребителите).
 • Ползвател е всяко лице, което е заредило в браузъра си домейна wlfltd.eu, разглежда съдържанието и/или е извършило запитване за стоките предлагани в електронния каталог на уебсайта.
 • Търговец по смисъла на настоящите общи условия, както и съгласно дефиницията на ЗЗП, е всяко физическо или юридическо лице, което продава или предлага за продажба стоки, предоставя услуги или сключва договор с потребител като част от своята търговска или професионална дейност в публичния или в частния сектор, както и всяко лице, което действа от негово име и за негова сметка. В контекста на настоящите общи условия „Търговец“ е ВЛФ ООД.
 • Доставчик е всяко физическо или юридическо лице по веригата на доставката на стоката, което по занятие прехвърля собствеността или учредява, или прехвърля други вещни права върху стока в полза на друг доставчик или търговец, или което сключва договор с потребител в публичния или в частния сектор.
 • Стока е движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. В контекста на настоящите Общи условия „стоки“ са всички медицински изделия, предлагани на уебсайта wlfltd.eu.
 • Медицинско изделие е инструмент, апарат, уред, софтуер, материал или друго изделие, използван самостоятелно или в комбинация, включително софтуер, предназначен от производителя да бъде използван специфично за диагностични и/или терапевтични цели и необходим за правилната му употреба, който не постига основното си действие по предназначение във или върху човешкото тяло по фармакологичен, имунологичен или метаболитен път, но може да се подпомага при своето действие от средства с такъв ефект, и който е предназначен от производителя да се прилага при хора с цел:

а) диагностика, профилактика, наблюдение, лечение или облекчаване на заболявания;
б) диагностика, наблюдение, лечение, облекчаване или компенсиране на травми или инвалидност;
в) изследване, замяна или корекция на анатомична част или физиологичен процес;
г) контрол върху процеса на забременяване.

 • Запитване означава необвързващо волеизявление на „ползвател“, с което последният заявява желание за получаване на повече информация за стока, налична на уебсайта wlfltd.eu.
 • Производител е всяко физическо или юридическо лице, което: а) по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането ѝ на пазара или б) се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката ѝ или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
 • Електронен каталог е електронният каталог (софтуер), достъпен при използване на уеб-браузер или мобилно приложение на адрес в интернет wlfltd.eu, чрез който „ползвателите“ имат възможност да:
  • разглеждат съдържанието на wlfltd.eu;
  • извършват електронни запитвания във връзка с избрани стоки;
  • получават информация относно предлагани от търговеца стоки (вкл. брошури, спецификации, видео и др.).
 • Интерфейс (или потребителски интерфейс) представлява съчетанието от приложен софтуер и графичното оформление, чрез което ползвателите осъществяват действия в уебсайта;
 • Уебсайт или накратко сайт (website/site) е обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси. В контекста на настоящите Общи условия, уебсайт е wlfltd.eu.
 • Домейнът е част от йерархическото пространство на глобалната интернет мрежа, която има собствено уникално име (име на домейн), което трябва да отговаря на определени изисквания. Домейн името се въвежда в адресното поле на браузъра, за да се зареди определена уебстраница. В контекста на настоящите общи условия домейн името е wlfltd.eu.
 • Доставчик на услуги на информационното общество е физическо или юридическо лице, което предоставя услуги на информационното общество. В контекста на настоящите Общи условия, доставчик на услуги на информационното общество е ВЛФ ООД.
 • Услуги на информационното общество са такива услуги, включително предоставяне на търговски съобщения, които се предоставят от разстояние чрез използването на електронни средства след изрично изявление от страна на получателя на услугата.

2.3. Чрез настоящите условия Търговецът, в качеството си на доставчик на услуги на информационното общество, предоставя на ползвателите информация съобразно изискванията на Закона за електронна търговия.

2.4. Търговецът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата и/или съдържанието на уебсайта.

2.5. Търговецът си запазва правото да прекъсва достъпа до част от или до целия уебсайт, без съгласието на ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили вреди за ползвателя вследствие на спирането.

2.6. Всички посетители на уебсайта wlfltd.eu следва да се запознаят внимателно с настоящите Общи условия преди да го използват. В случай че ползвателят не е съгласен с настоящите Общи условия, последният следва да преустанови ползването на wlfltd.eu.

2.7. С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят и Търговецът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със запитванията за стоки, предлагани чрез уебсайта, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронна търговия.

2.8. Основните характеристики на услугите, предоставяни на ползвателите от Търговеца чрез уебсайта wlfltd.eu, наричани по-долу за краткост „услуги“, са следните:

 • Търговецът предоставя възможност за разглеждане и споделяне на съдържанието, публикувано в електронния каталог на уебсайта. Търговецът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.
 • Търговецът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания чрез имейл (електронна поща) чрез функционални форми за запитване в рамките на уебсайта. Търговецът предоставя обща форма за запитвания, достъпна в меню „Контакти“, както и обособена форма за запитвания към всеки конкретен продукт, достъпна на съответната му страницата. Ползвателят може да попълни посочените от Търговеца полета и да избере бутона „Изпрати съобщение“/Send Message. При използване на тази услуга ползвателите следва да имат предвид и приемането на настоящите Общи условия и Политиката за поверителност. Използването на тази услуга не води до сключване на договор между съответния Ползвател и Търговеца, т.е. изпращането на запитване чрез имейл не създава задължение за Търговеца за предоставяне на определена услуга и/или стока и не поставя Търговеца и Ползвателя в договорни отношения.
 • Търговецът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
 • Търговецът предоставя възможност за ползване на динамична Open Street Map карта, интегрирана на електронния магазин. Използването на тази услуга става в съответствие с приложимите условия за ползване на Open Street Map , достъпни на https://www.openstreetmap.org/copyright.
 • Търговецът предоставя възможност за търсене на текстово съдържание в рамките на уебсайта. За да използва функцията, Ползвателят следва да изпише в полето за търсене търсената от него дума или думи и да натсине бутон „Търсене“/Search или клавиша на клавиатурата Enter/Go. Уенсайтът ще визуализира списък от резултати със страници/продукти, съдържащи търсената от ползвателя дума или думи.
  2.9. Tърговецът си запазва правото по своя преценка по всяко време да променя, допълва или заличава части от настоящите Общи условия, без изрично предизвестие, като публикува актуалната редакция на „Общи условия“ на сайта wlfltd.eu.

III. Регистрация и запитване

3.1. Посетителите на уебсайта wlfltd.eu могат да разглеждат безплатно неговото съдържание, без да е необходимо извършване на регистрация и/или създаване на личен профил.

3.2. За да направи запитване, ползвателят избира желаната от него стока и натиска бутона „Поискай оферта“/Request Offer, попълва задължителните полета на формуляра, съгласява се с Общите условия и Политиката за поверителност и натиска бутона „Изпрати съобщение“/Send Message.

IV. Обработване и защита на личните данни

4.1. Търговецът обработва лични данни на физически лица с цел предоставяне на услуги на информационното общество, състоящи се в предоставянето на информация за стоки, предлагани в уебсайта.

4.2. Информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679, свързана с обработването на личните данни на физически лица, вкл. цели и правно основание за обработването, срокове на съхранение, права на субектите, получатели на данните и др. съществена информация, касаеща обработването, са подробно описани в Политиката за поверителност на wlfltd.eu, с която можете да се запознаете на следния уебадрес: https://www.wlfltd.eu/bg/politika-poveritelnost

V. Права върху интелектуалната собственост

5.1. Всички информационни ресурси, публикувани на уебсайта, включително, но неизчерпателно: дизайн, текстове, снимки, лога, търговски марки, аудио и видео материали и др., както и програмния код на уебсайта, представляват интелектуална собственост и са обект на закрила съгласно ЗАПСП.

5.1. Използването на информацията, публикувана на уебсайта чрез копиране, промяна, възпроизвеждане, публикуване, разпространение или по друг непозволен начин, без съгласието и разрешението на носителя на съответното право върху интелектуалната собственост представлява нарушение и води до ангажиране на съответната отговорност на ползвателя в съответствие с действащото българско законодателство.

VI. Органи, регулиращи дейността на Търговеца

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2
Интернет страница: www.cpdp.bg
Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон (деловодство): (+359 2) 915 35 19

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ПК 1000, пл. Славейков 4А, ет. 3, 4 и 6
Интернет страница: https://kzp.bg/kontakti
Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон на потребителя: 0700 111 22
Телефон: (+359 2) 933 05 65

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София 1000, бул. Витоша 18
Интернет страница: https://www.cpc.bg
Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Телефон за справки: (+359 2) 935 62 22

Изпълнителна агенция по лекарствата към Министерство на здравеопазването

Адрес: гр. София 1303, ул. Дамян Груев № 8
Телефон: (+359 2) 890 35 55; факс: (+359 2) 890 34 34
Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

VII. Платформа за онлайн разрешаване на спорове

В случай на спор, всеки потребител има право да подаде жалба чрез платформата за онлайн разрешаване на спорове на ЕС на следния уебадрес: Онлайн решаване на спорове | Европейска комисия.

VIII. Заключителни разпоредби

8.1. Търговецът предоставя непрекъснат достъп до настоящите Общи условия на следния уебадрес: https://www.wlfltd.eu/bg/obshti-uslovia

8.2. Търговецът не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове и банери, публикувани на настоящия сайт wlfltd.eu.

8.3. Ползвателят следва незабавно да уведоми Търговеца в случай на нарушение на информационната сигурност.

8.4. Нищожността на една или няколко клаузи от настоящите условия, не води до нищожност на друга клауза или условията в цялост.

8.5. По всички въпроси, които не са уредени в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

8.6. Всички спорове по породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени от или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Потребителите могат да използват и платформата за онлайн разрешаване на спорове, достъпна тук.

8.7. При невъзможност за постигане на споразумение всички спорове ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд или Комисията за защита на потребителите.

8.8. Настоящите Общи условия влизат в сила на 01.02.2021 г.

Информация

ВЛФ ООД е компания за бизнес услуги, доставчик и дистрибутор на болнично обзавеждане и медицински изделия.

Предлагаме в България продукти от водещи италиански производители на медицинско оборудване за болници, клиники и лаборатории. Най-високото качество и надеждността на продуктите гарантират на нашите клиенти перфектна инвестиционна ефективност.

Дейности

Комплексни доставки на медицинско оборудване и мебели за болници и частни клиники. Продажба на медицински мебели.

Продукти

Болнични легла
Болнични носилки
Кресла за кръводаряване и терапия
Специализирани кушетки за преглед
Педиатрични легла и креватчета
Многофункционални колички
Съхранение и транспорт за аптеки
Устройства за хигиена - почистване - дезинфекция - контрол на вредителите